Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Voor alle tussen ‘Met je hond speuren’ en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten, gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Afwijking is alleen mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met ‘Met je hond speuren’.

 

Aansprakelijkheid

1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die cursist en hond veroorzaken. Deelname aan de speurlessen is geheel voor eigen risico.

1.2 De cursist is volledig aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van ‘Met je hond speuren’, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

1.3 ‘Met je hond speuren’ is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal/ vermissing dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of tijdens andere activiteiten georganiseerd door ‘Met je hond speuren’.

 

Deelname en Betaling

2.1a Deelname en speurafspraken kunnen zowel telefonisch (app/ messenger) of per mail aangevraagd worden.

2.1b Door betaling van de deelname verklaart de cursist zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.2a Losse lessen dienen op de dag van de les achteraf contant of via een betaalverzoek te worden afgerekend.

2.2b Als de cursist een 7 lessen kaart afneemt, dan dient het bedrag volledig voldaan te zijn na aanvang van de eerste speurles.

 

Afzeggen van de les

3.1 Indien de cursist een les verhinderd is, dan is afzeggen of verzetten van de les in overleg mogelijk. Indien er niet binnen 24 uur van tevoren wordt afgemeld, is ‘Met je hond speuren’ gerechtigd om het volledige lesgeld in rekening te brengen.

3.2 Indien een cursist een kaart van 7 lessen heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de speurlessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld. Kaarten zijn maximaal 6 maanden na uitgifte datum geldig, daarna vervalt de geldigheidsduur.

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan cursist en wordt de les in overleg op een later tijdstip alsnog gegeven.

 

 

Overmacht

  1. De speurlessen gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist en hond in het geding komt, (warmer van 25 graden, storm, onweer, heftige regen- of sneeuwval) wordt de les afgelast. De cursist wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De les wordt indien mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

Overige

5.1 Op overeenkomsten gesloten met ‘Met je hond speuren’ is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter die de wet daartoe aanwijst bevoegd.

5.2 ‘Met je hond speuren’ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Cursisten worden hiervan op de hoogte gesteld en hebben recht op restitutie van tegoeden als zij niet akkoord gaan met de wijzigingen.

5.3 Indien een hond zichtbaar ziek is, heeft ‘Met je hond speuren’ het recht de les aan cursist en hond te ontzeggen. De betaling van deze les komt niet in aanmerking voor restitutie.

5.4 Indien de cursist fysieke handelingen doet of materialen gebruikt die dieronvriendelijk zijn, behoudt ‘Met je hond speuren’ zich het recht om de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur). Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

5.5 De speurlessen vinden aangelijnd plaats. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is ‘Met je hond speuren’ niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.

5.6 Tijdens de activiteiten van ‘Met je hond speuren’ is de cursist verplicht de aanwijzingen van de instructeur op te volgen, zowel waar het de cursist als de hond betreft.